Katedra Chorób Serca

Katedra Chorób Serca, w której skład wchodzą: Klinika Chorób Serca oraz Samodzielna Pracownia Badań Układu Krążenia, powstała 2009 r. jako samodzielna jednostka Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu działająca na bazie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego przy ul. Weigla 5 do 2019 r., a od lutego 2019 r. prowadzi działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną na bazie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego (USK) przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu.

Katedra pod kierownictwem Prof. Piotra Ponikowskiego przygotowuje studentów do wykonywania zawodu lekarza medycyny, pielęgniarki, fizjoterapeuty oraz pracownika naukowego w dziedzinie nauk medycznych i biomedycznych oraz realizuje usługi medyczne na poziomie klinicznego oddziału kardiologii. Prowadzi również nauczanie podyplomowe w zakresie schorzeń układu krążenia w celu doskonalenia umiejętności absolwentów kierunków medycznych i biomedycznych. Katedra realizuje także interdyscyplinarne projekty naukowe z zakresu problemów związanych z chorobami układu sercowo-naczyniowego w oparciu o bazę naukową Kliniki Chorób Serca oraz Samodzielnej Pracowni Badań Układu Krążenia pod kierownictwem Prof. Ewy A. Jankowskiej. 

Prof. dr hab. Piotr Ponikowski – kierownik Katedry i Kliniki Chorób Serca Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, ekspert w dziedzinie niewydolności serca, 
autor >800 publikacji, łaczny IF >3800, łączna liczba cytowań >90000, H-index = 114.


Prof. dr hab. Ewa Jankowska– kierownik Samodzielnej Pracowni Badań Układu Krążenia Katedry Chorób Serca Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
Autorka >350 publikacji, IF >800, łaczna liczba cytowań >10000, H-index = 35


Prof. dr hab. Krzysztof Reczuch– profesor zwyczajny Kliniki Chorób Serca Uniwersytetu medycznego we Wrocławiu,
autor i współautor 100 publikacji, łączna liczba cytowań >700,  impact factor >140, wartość h-index = 13


Działalność dydaktyczna
Aktualnie w Klinice Chorób Serca odbywają się zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu, English Division Wydziału Lekarskiego UM oraz fakultety dla studentów Wydziału Lekarskiego obejmujące tematykę nowoczesnej diagnostyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego. Doświadczony zespół osób prowadzących dydaktykę oraz szerokie spektrum pacjentów hospitalizowanych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym (USK) umożliwiają z jednej strony zapoznanie studentów wszystkich wydziałów z aspektami teoretycznymi zagadnień przy jednoczesne prezentacji trudnych, interdyscyplinarnych przypadków klinicznych.
Utworzenie Samodzielnej Pracowni Badań Układu Krążenia pod kierunkiem Prof. E. Jankowskiej wzbogaciło zakres prowadzonej dydaktyki oraz rozszerzyło możliwości diagnostyczne o zastosowanie technik molekularnych. Aktualnie Pracownia dysponuje unikalnymi możliwościami prezentacji tematów obejmujących aspekty medycyny translacyjnej, co z kolei umożliwia poszerzenie dydaktyki o aspekty patofizjologii, biochemii, badań molekularnych oraz statystyki medycznej.
W ramach zajęć fakultatywnych odbywają się praktyczne warsztaty dotyczące  m.in. diagnostyki i leczenia ostrej oraz przewlekłej niewydolności serca, nowoczesnego postępowania z chorymi w stanach zagrożenia życia, inwazyjnego leczenia chorób sercowo-naczyniowych, inwazyjnego leczenia zaburzeń rytmu serca i przewodzenia.
Aktywnie działają Studenckie Koła Naukowe prowadzone przez prof. Ewę Jankowską i prof. Krzysztofa Reczucha i dr Roberta Zymlińskiego dla studentów polskojęzycznych oraz English Division (ED), czego wynikiem jest nie tylko duża ilość studentów zainteresowanych współpracą, ale także wiele doniesień zjazdowych i opublikowanych prac, których autorami są członkowie Kół.

Działalność naukowa

Łączna liczba abstraktów i publikacji dla całej Katedry: 840
IF >2400


Główne kierunki badań:
1.     znacznie niedoboru żelaza w patogenezie niewydolności serca i ostrych zespołów wieńcowych;
2.     patofizjologia ostrej niewydolności serca
3.     przyczyny oraz znacznie zaburzonych regulacji odruchowych w układzie krążenia i oddychania u chorych z niewydolnością serca;
4.     tworzona jest Pracownia Badań Translacyjnych, która umożliwi rozszerzenie badań klinicznych o zaplecze molekularne;
 

Działalność kliniczna
Nowa baza kliniczna w USK przy ul. Borowskiej pozwala na konynuwanie prac rozpoczetych w 4WSK przy ul. Weigla w zakresie kardiologii. Centrum Chorób Serca USK, z którym Katedra i Klinika Chorób Serca ściśle współpracuje, wykonuje pełen zakres diagnostyki obrazowej, zabiegów interwencyjnych w zakresie naczyń wieńcowych, chorób strukturalnych mięśnia sercowego, elektrofizjologii i chirurgii serca. Wykonywane są zabiegi angioplastyki wieńcowej, implantowania stymulatorów, zabiegi ablacji, przezskórnej implantacji zastawki aortalnej (TAVI), CABG, operacje tętniaków oraz zastawek.