Katedra Chorób Serca


Katedra Chorób Serca, w której skład wchodzą: Klinika Chorób Serca oraz Samodzielna Pracownia Badań Układu Krążenia, powstała 2009 r. jako samodzielna jednostka Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu działająca na bazie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego przy ul. Weigla 5.

Katedra pod kierownictwem Prof. Piotra Ponikowskiego przygotowuje studentów do wykonywania zawodu lekarza medycyny, pielęgniarki, fizjoterapeuty oraz pracownika naukowego w dziedzinie nauk medycznych i biomedycznych oraz realizuje usługi medyczne na poziomie klinicznego oddziału kardiologii. Prowadzi również nauczanie podyplomowe w zakresie schorzeń układu krążenia w celu doskonalenia umiejętności absolwentów kierunków medycznych i biomedycznych. Katedra realizuje także interdyscyplinarne projekty naukowe z zakresu problemów związanych z chorobami układu sercowo-naczyniowego w oparciu o bazę naukową Kliniki Chorób Serca oraz Samodzielnej Pracowni Badań Układu Krążenia pod kierownictwem Prof. Ewy A. Jankowskiej. 

Prof. dr hab. Piotr Ponikowski – kierownik Katedry i Kliniki Chorób Serca Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, ekspert w dziedzinie niewydolności serca, 
autor >700 publikacji, łaczny IF >2700, łączna liczba cytowań >46000, H-index = 89.


Prof. dr hab. Ewa Jankowska– kierownik Samodzielnej Pracowni Badań Układu Krążenia Katedry Chorób Serca Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
Autorka >220 publikacji, IF >590, łaczna liczba cytowań >4000, H-index = 30


Prof. dr hab. Krzysztof Reczuch– profesor zwyczajny Kliniki Chorób Serca Uniwersytetu medycznego we Wrocławiu,
autor i współautor 120 publikacji, łączna liczba cytowań >700,  impact factor 170, wartość h-index = 13


Działalność dydaktyczna
Aktualnie w Klinice Chorób Serca odbywają się zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu, English Division Wydziału Lekarskiego UM oraz fakultety dla studentów Wydziału Lekarskiego obejmujące tematykę nowoczesnej diagnostyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego. Doświadczony zespół osób prowadzących dydaktykę oraz szerokie spektrum pacjentów hospitalizowanych w Ośrodku Chorób Serca 4WSK we Wrocławiu pod kierownictwem Prof. Waldemara Banasiaka, umożliwiają z jednej strony zapoznanie studentów wszystkich wydziałów z aspektami teoretycznymi zagadnień przy jednoczesne prezentacji trudnych, interdyscyplinarnych przypadków klinicznych.
Utworzenie Samodzielnej Pracowni Badań Układu Krążenia pod kierunkiem Prof. E. Jankowskiej wzbogaciło zakres prowadzonej dydaktyki oraz rozszerzyło możliwości diagnostyczne o zastosowanie technik molekularnych. Aktualnie Pracownia dysponuje unikalnymi możliwościami prezentacji tematów obejmujących aspekty medycyny translacyjnej, co z kolei umożliwia poszerzenie dydaktyki o aspekty patofizjologii, biochemii, badań molekularnych oraz statystyki medycznej.
W ramach zajęć fakultatywnych odbywają się praktyczne warsztaty dotyczące  m.in. diagnostyki i leczenia ostrej oraz przewlekłej niewydolności serca, nowoczesnego postępowania z chorymi w stanach zagrożenia życia, inwazyjnego leczenia chorób sercowo-naczyniowych, inwazyjnego leczenia zaburzeń rytmu serca i przewodzenia.
W roku 2009 w Klinice Kardiologii zostały utworzone dwa Koła Naukowe prowadzone przez Prof. E. Jankowską i Prof. K. Reczucha. Oba działają bardzo aktywnie, czego wynikiem jest nie tylko duża ilość studentów zainteresowanych współpracą, ale także wiele doniesień zjazdowych i opublikowanych prac, których autorami są członkowie Koła.

Działalność naukowa

Łączna liczba abstraktów i publikacji dla całej Katedry: 840
IF >2400


Główne kierunki badań:
1.     znacznie niedoboru żelaza w patogenezie niewydolności serca i ostrych zespołów wieńcowych;
2.     patofizjologia ostrej niewydolności serca
3.     przyczyny oraz znacznie zaburzonych regulacji odruchowych w układzie krążenia
i oddychania u chorych z niewydolnością serca;
4.     aktualnie tworzona jest w 4WSK Pracownia Badań Translacyjnych, która kierować będzie prof. E. Jankowska; umożliwi to rozszerzenie badań klinicznych o zaplecze molekularne;
W ubiegłym roku zakończono realizację dwóch grantów Unii Europejskiej (BIOSTAT CHF i SICA-HF). Obecnie Prof. Ponikowski jest współwykonawcą dwóch kojenych projektów w programie EU Horyzont 2020:
·       Beta3_LVH: Ocena wpływu mirabergonu (nowy antagonista receptora beta3) na masę lewej komory i funkcję rozkurczową u chorych ze strukturalna choroba serca
·       Secure: Prewencja wtórna z zastosowaniem polypillu u chorych w podeszłym wieku po przebytym zawale mięśnia sercowego.
 

Działalność kliniczna
Istniejąca już baza kliniczna w 4. WSK pozwoliła na kontynuowanie działalności klinicznej, dydaktycznej i naukowej w zakresie kardiologii. Ośrodek Chorób Serca 4. WSK, z którym Klinika i Katedra Chorób Serca ściśle współpracuje, rocznie hospitalizuje ponad 7000 chorych wykonując pełen zakres diagnostyki obrazowej, zabiegów interwencyjnych w zakresie naczyń wieńcowych, chorób strukturalnych mięśnia sercowego, elektrofizjologii i chirurgii serca. Wykonywane są zabiegi angioplastyki wieńcowej, implantowania stymulatorów, zabiegi ablacji, przezskórnej implantacji zastawki aortalnej (TAVI), CABG, operacje tętniaków oraz zastawek.
 
Razem z zespołem 4WSK prowadzone są pionierskie technologie i terapie, m.in:
1.           Technika FFR do oceny stopnia zwężenia tętnic wieńcowych oraz rozwinięcie techniki rotablacji tętnic wieńcowych.
2.           Zabiegi przezskórnej ablacji kłębka szyjnego u chorych z opornym na leczenie nadciśnieniem tętniczym
3.           Badania nad zastosowaniem stymulacji nerwu przeponowego w leczeniu bezdechu centralnego.
4.           Badania nad niedoborem żelaza u chorych z niewydolnością serca.
5.           Badania nad rolą kłębków szyjnych w patogenezie niewydolności serca i nadciśnienia tętniczego (z wykonaniem zabiegów przezskórnej ablacji kłębków).
6.           Nowe leki i urządzenia stosowane u chorych z ostrą niewydolnością serca.