Katedra Chorób Serca

Kierownik projektu: Prof. Piotr Ponikowski

Wieloośrodkowe, randomizowane, kontrolowane placebo badanie działania mirabegronu, nowego agonisty receptora β3–adrenergicznego, na masę i funkcję rozkurczową lewej komory u pacjentów ze strukturalnymi chorobami serca.

A multi-centre randomized, placebo-controlled trial of mirabegron, a new beta3-adrenergic receptor agonist on the progression of left ventricular mass and diastolic function in patients with structural heart disease.
 

Okres realizacji: 2015-2020


Aktualności


 
Projekt realizowany w formie międzynarodowego, wieloośrodkowego badania klinicznego, fazy IIb.
 
HIPOTEZA BADAWCZA:
Projekt BETA3_LVH oparty jest na następującej koncepcji: w badaniach laboratoryjnych prowadzonych w Institute for Experimental and Clinical Research of the Université Catholique de Louvain wykazano, że substancja czynna mirabegron może blokować specyficzne receptory β3-adrenergiczne, zlokalizowane na powierzchni komórek mięśnia sercowego. W kolejnych testach potwierdzono, że blokując receptory β3AR, można ograniczyć niekorzystny przerost komórek mięśnia sercowego.
Naukowcy, zachęceni tym odkryciem, postanowili przebadać skuteczność nowego zastosowania mirabegronu (leku standardowo wykorzystywanego w schorzeniach urologicznych) w leczeniu chorych z przerostem mięśnia sercowego. Założenia badawcze oparte są na obserwacjach, z których wynika, że organizm wykorzystuje ten sam szlak co mirabegron jako sposób ochrony w przypadku obciążenia serca. Dlatego możliwe jest, że testowana terapia będzie wspierała mechanizmy obronne organizmu.


Źródło: http://www.beta3lvh.eu/#!home/mainPage
 
W badaniu BETA3_LVH zostanie zbadanych 300 osób (w tym 33 w Polsce) z wieloletnim nadciśnieniem tętniczym, które spowodowało u nich niekorzystną przebudowę serca - przerost lewej komory i zmiany funkcji rozkurczowej. Części pacjentów będzie podawany lek, dotychczas nie stosowany w kardiologii, zawierający substancję czynną mirabegron. W rocznej obserwacji uczestników badania prowadzona będzie ocena kliniczna efektów terapii.Oceniana będzie skuteczność preparatu w leczeniu (ograniczeniu) przerostu mięśnia sercowego i/lub zmiany funkcji rozkurczowej, a w dalszej perspektywie w zapobieganiu rozwojowi niewydolności serca.
 
W badanie, oprócz Katedry Chorób Serca Uniwersytetu Medycznego, zaangażowanych jest 12 instytucji naukowych. Uczestnicy będą rekrutowani w 8 krajach europejskich.

 

Źródło: www.beta3lvh.eu/untitled
 
Projekt BETA3_LVH rozpoczął się 1 mają 2015 roku i jest rozpisany na okres 5 lat, tj. do 2020 roku.
Całkowa kwota grantu: 5,425,112 €
Budżet dla UM Wrocław: 375 000 €
Szczegóły na: www.beta3lvh.eu/home
 
Badanie jest finansowane z programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej „Horyzont 2020”. Umowa grantowa numer: 634559